Produkttest – Windi 

En rektalpip specifikt avsedd för behandling av kolik och andra gasrelaterade problem hos spädbarn.

Sammanfattning

Windi är en rektalpip speciellt utvecklad för att få ut gaser som orsakar magsmärtor hos spädbarn. Som den första produkten i sitt slag är Windi den enda säkra produkten för evakuering av gaser hos spädbarn som finns att tillgå på marknaden. Det är överhuvudtaget den första produkt som utvecklats specifikt för denna indikation.

Efter att ha masserat barnets mage för att förflytta gasen nedåt förs Windi in i barnets ändtarmsöppning och förbi den rektala sfinktermuskeln, som ofta är i kramp. Den flyttas sedan runt något för att stimulera tarmen och föra ut gasen. Produkten har ett litet centralt hål för gaser och ett större koaxialt hål för att ta hand om eventuell avföring. Ett naturligt stopp förhindrar att produkten förs in för långt och ett hydrofilt ytlager minimerar friktionen mot tarmväggen. Detta gör produkten säker.

För att utvärdera förbrukningen av produkten samt dess effektivitet, har produkten testats på barnavårdscentralen i Mölndal. Sammanlagt har 20 spädbarn med besvär med magont testat produkten. Nio av spädbarnen ansågs vara kolikbarn medan nio av dem led av andra problem som ger gaser. Två av barnen led av förstoppning.

När frågeformuläret återlämnades hade problemen pågått i mellan två och tio veckor, med ett medel på 34 dagar. Under denna period förbrukades i medel mellan en och två produkter per dag. Produkten fungerade vid 71 procent av alla användningstillfällen, och två till tre försök krävdes i medel för att få önskat resultat. De spädbarn som hade kolik behövde något fler produkter per dag samt fler försök för att uppnå önskad effekt än övriga barn. Produktens effektivitet var också något lägre för kolikbarnen. Även om testet utförts på ett relativt litet antal barn indikerar det tydligt att produkten effektivt för ut gaser hos spädbarn och därigenom mildrar smärta och obehag.

Mål

Det huvudsakliga målet med testet var att utvärdera produktens funktion och effektivitet. För att få en uppfattning om förbrukningen och utifrån detta kunna sätta prognoser och planera den kommande lanseringen ville vi också få en indikation om problemperiodens längd samt antal produkter som förbrukas under denna period. Slutligen ville vi se vilka skillnader som fanns, med avseende på ovanstående faktorer, mellan kolikbarn och spädbarn med andra magrelaterade besvär.

Metod

Produkten har testats på totalt 20 barn med magont. På Barnavårdscentralen fick mamman instruktioner om hur produkten används. Tillsammans med skriftliga instruktioner (se Appendix A) fick hon sedan fem produkter att testa i hemmet, samt ett frågeformulär att fylla i och returnera till barnavårdscentralen (se Appendix B). Frågeformuläret innehöll frågor rörande typ av besvär (kolik, gas eller förstoppning), längden på perioden under vilken problemen pågått, antalet produkter som förbrukats per dag samt produktens effektivitet (andelen framgångsrika användnings tillfällen samt antalet försök som krävdes för att uppnå denna effekt). Om produkten inte fungerade skulle det ifyllda frågeformuläret återlämnas efter det att de fem produkterna hade förbrukats. Detta inträffade dock inte i något av fallen. Om den fungerade fick mamman ytterligare produkter att använda tills dess att problemet upphört. Först efter det att behandlingen avslutats återlämnades det ifyllda frågeformuläret.

Resultat

Resultatet av testerna redovisas nedan i enlighet med frågeformulärets struktur.

Typ av problem

Under fråga 1 har föräldern angivit vilken typ av problem deras barn led av. Alternativen var kolik, gas och förstoppning. Nio av föräldrarna angav att deras barn led av gaser orsakade av kolik, medan lika många angav att deras barn led av gasproblem utan att det klassades som kolik. En av de senare led av gaser i kombination med förstoppning. Endast två mammor angav att deras barn led av enbart förstoppning.

Problemperiodens längd

Fråga 2 behandlar problemperiodens längd. Då frågeformuläret återlämnades hade problemen pågått i mellan två och tio veckor, med ett medel på ca 34 dagar. Problemperioden var ungefär densamma för kolikbarnen som för de som hade vanliga gasproblem (33,6 dagar jämfört med ca 32,8 dagar). För de två spädbarn som led av förstoppning varade problemen 16 dagar respektive 10 veckor.

Användningsfrekvens

Under fråga 3 har föräldrarna angivit det antal produkter som använts per dag. Endast tre av föräldrarna använde färre än en produkt per dag och båda dessa hade barn utan kolik. 16 av föräldrarna använde mellan en och två produkter om dagen. Endast en förälder använde fler än tre produkter per dag. I medel användes en till två produkter per dag. Medlet var något högre för kolikbarnen (1,7 produkter per dag) än för de med gasproblem av mindre alvarlig karaktär (1,2 produkter per dag). Hos de två barn som led enbart av förstoppning fanns ett behov av mellan en och två produkter per dag.

Produktens effektivitet

Den fjärde frågan behandlar produktens effektivitet. För sex av spädbarnen fungerade produkten vid varje användningstillfälle. För de övriga 14 barnen hjälpte den ibland. Totalt fungerade Windi vid 71 procent av alla användningstillfällen. Medlet för de barn som hade kolik låg på 68 procent, medan motsvarande siffra för de barn som led av vanliga gasbesvär var 77 procent. För de två barn som led av enbart förstoppning fungerade produkten vid 20 respektive 100 procent av användningstillfällena.

Antal försök för att nå önskat resultat

Den femte frågan behandlar det antal försök som krävdes för att få önskat resultat. I elva av fallen behövdes mellan ett och två försök. För de nio resterande barnen behövdes mellan tre och fyra försök, medan ingen av mödrarna behövde försöka mer än fem gånger för att uppnå önskat resultat. Av de nio spädbarn som behövde mellan tre och fyra försök för att bli hjälpta, hade fem kolik, medan två led av vanliga gasproblem och två av förstoppning. Totalt behövdes i medel mellan två och tre försök för att nå det resultat man önskade. Antalet försök som krävdes var högre för de spädbarn som led av kolik än för de som led av gaser utan att klassas som kolikbarn (2,5 försök jämfört med 1,9). För båda de förstoppade barnen krävdes mellan tre och fyra försök.

Slutsats

Enligt testet ligger medelproblemperioden någonstans kring 34 dagar. Detta resultat är dock något osäkert eftersom behandlingen i vissa fall kan ha upphört före det att problemen försvunnit. Detta beror på att det mot slutet av testperioden saknades produkter på barnavårdscentralen. Det finns därför orsak att misstänka att den verkliga problem perioden var något längre än vad som angivits för vissa av de spädbarn som deltog i testet. Problemperioden var marginellt längre för de barn som hade kolik än för de med andra gasproblem (33,6 jämfört med 32,8 dagar). Eftersom urvalet är begränsat är det emellertid svårt att dra några slutsatser utifrån dessa siffror. För de två spädbarn som led av förstoppning varade problemen enligt frågeformuläret i 16 dager respektive tio veckor. I medel behövdes under problemperioden mellan två och tre produkter per dag. Medelförbrukningen var något högre för kolikbarnen än för de med vanliga gasproblem (1,7 jämfört med 1,2). Mellan en och två produkter per dag krävdes även för det barn som led av förstoppning.

Testet visar att produktens effektivitet är hög för både kolikbarn och barn med andra gasproblem, även om den var något högre för de barn som inte hade kolik. Totalt fungerade Windi vid 71 procent av alla användningstillfällen. Andelen lyckade användningar låg på 68 procent för kolikbarnen jämfört med 77 procent för de barn som hade gasbesvär men som ej ansågs ha kolik. För det barn som hade förstoppningsproblem fungerade produkten vid 20 respektive 100 procent av försökstillfällena.

För kolikbarnen krävdes även ett större antal försök för att uppnå önskat resultat än för de barn som hade andra gasproblem. Totalt krävdes i medel mellan två och tre försök för att uppnå önskad effekt. För kolikbarnen krävdes i medel 2,5 försök jämfört med ett medel på 1,9 försök för barn med andra gasproblem. För att produkten skulle fungera på de två barn som led av förstoppning krävdes 3-4 försök. Det är troligt att både andelen användningstillfällen med lyckat resultat och antalet försök som krävdes står i direkt korrelation till den tid som lagts ner på att massera barnets mage före användning.

Testet har utförts på ett relativt litet antal spädbarn, och kan därför endast ses som en indikation. Det indikerar dock med stor tydlighet att Windi effektivt lindrar obehag och smärta orsakade av gaser, både på barn med kolik och barn som lider av andra gasrelaterade besvär. Förbrukningen var något högre för kolikbarnen än för de övriga. Effektiviteten var något lägre för kolikbarnen än för de med andra gasproblem samtidigt som något fler försök behövdes. Detta var väntat eftersom kolikbarnen är de som lider av de svåraste problemen. Det är därför naturligt att dessa barn behöver en mer intensiv behandling än barn med mindre svåra problem. Det är dock viktigt att notera att produkten hade en hög effektivitet även på kolikbarn. Vad det gäller indikationen förstoppning kan inga direkta slutsatser dras eftersom endast två sådana barn ingick in testet.